PROGRAMA REDUIT (pdf 60k)
PROGRAMA LLARG (pdf 76k)
 

Aquest programa és només un esbós per on l’Altraveu vol començar a caminar. No és, doncs, quelcom tancat ni acabat. Ans al contrari, és l’excusa per iniciar un gran debat amb tota la ciutadania de Castellar sobre com volem viure plegats, quins problemes tenim i com els volem resoldre.

Tenim molts altres temes que ens afecten diàriament i ens afectaran en el futur. Alguns d’ells són polèmics com la Plaça major, l’Espai Tolrà, el quart cinturó, el comerç, etc.

Volem sentir totes les veus i volem construir amb tota la ciutadania les solucions, sense por a equivocar-nos, sense majories ni minories, amb consens. Parlem-ne!.

Sobre les qüestions que es tracten en aquest programa, tenim una versió més extensa que es pot consultar a la pàgina web (www.laltraveu.org).

 L’ESPAI

 

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

Castellar gaudeix d’una situació privilegiada. En primer lloc, té una part forestal molt important que forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. A més, a la plana hi ha el Parc Agrícola del Vallès, una zona mixta de bosc i conreu. Aquest és un espai d’un alt valor ecològic i de lleure, essent a més un connector ecològic entre les serralades pre-litoral i litoral que possibilita trencar la discontinuïtat de la xarxa urbana metropolitana. L’ALTRAVEU proposa la implementació una política mediambiental sostenible que millori la qualitat de l’entorn on vivim i que ens faci prendre consciència de la necessitat de preservar-lo.

L’ALTRAVEU proposa:

·  Afavorir l’ús de la bicicleta com a transport al poble, tot creant carrils bici i aparcaments de bicicletes.

·  Afavorir l’ús de transport públic.

·  Impulsar una agricultura més neta.

·  Fomentar l’ús de les energies alternatives i renovables, tant a nivell d’instal·lacions municipals com de particulars. Disminuir la contaminació lumínica i el malbaratament energètic.

·  Fomentar que les indústries i les instal·lacions municipals i domèstiques redueixin el consum d’aigua posant els avenços tecnològics al seu abast.

·  Reduir l’impost de circulació dels vehicles energèticament més eficients i menys contaminants i incrementar el d´aquells que contaminin més.

·  Ordenar i controlar les instal·lacions emissores de radiacions electromagnètiques.

·  Potenciar Castellar com la primera entrada de migjorn al Parc Natural, donant a conèixer el seu valor ecològic, històric i social.

·  Protegir El PAV (Parc Agrícola del Vallès). Proposem que l’espai d’equipaments supramunicipals de la Torre Turull, podria ser un centre de gestió i promoció comarcal.

·  Regular i/o prohibir el trànsit motoritzat a les zones sensibles d’ocasionar molèsties i on l’impacte ambiental (sorolls, pistes malmeses, etc..) no sigui compatible.

·  Que part del pressupost municipal permeti millorar la política de residus, per tal que el municipi sigui pioner en la seva gestió la gestió i en la divulgació del que cal fer per generar-ne menys.

·  Reduir l’ús de bosses i envasos plastificats en el comerç.

·  Incentivar el reciclatge i controlar els abocaments.

 

MOBILITAT

La població de Castellar s’ha duplicat en els últims vint anys. La xarxa urbana i els polígons industrials no han deixat de créixer, i han dut a la vila a una situació de població dispersa, amb problemes de comunicació interna i externa ja que els eixos de comunicació són bàsicament els mateixos. Lluny de corregir-se, la problemàtica ha anat creixent. L’ALTRAVEU pensa que cal replantejar-se de forma radical les actuacions, orientant-les cap a una mobilitat més sostenible. Les nostres propostes intenten millorar la mobilitat urbana, periurbana i interurbana, reduint l’ús del vehicle privat i fomentant el transport públic, les zones peatonals i l´anar amb bicicleta.

L’ALTRAVEU proposa:

·  Peatonalització progressiva de l’espai urbà.

·  Establir com a zona 30 Km/h la pràctica totalitat dels casc urbà per tal de minimitzar el risc d’accidents i reduir la contaminació acústica.

·  Eliminació total de les barreres arquitectòniques i foment d’un disseny de la ciutat amb criteris d’accessibilitat universal.

·  Ampliar i difondre correctament els camins escolars.

·  Reserva de sòl municipal per crear aparcaments dissuasoris a les entrades del poble, que alhora donin resposta a la necessitat d’aparcaments i permetin esponjar el nucli de la població.

·  Fomentar de manera decidida l’ús de la bicicleta, no tan sols com a lleure, sinó com un vehicle eficient, ràpid, sa i no contaminant. Proposem un pla director per estudiar i aplicar totes les potencialitats del mitjà. Això inclouria la possibilitat de fer carrils bici de connexió amb els  centres educatius i polígons industrials, aparcaments de bicicletes arreu, sobretot en centres d’oci, esport i equipaments municipals, garantir la connexió periurbana amb seguretat pels ciclistes/vianants i que qualsevol nova infrastructura viària urbana i interurbana tingui en compte l’ús de la bicicleta.

·  Dotar a la comarca de les infraestructures necessàries de la xarxa de ferrocarril de rodalies i de la millora de la xarxa de carreteres secundàries, per tal que sigui innecessària la construcció del 4t Cinturó.

·  El transport públic cal que sigui ràpid, eficient, i que representi una millora respecte al privat. Per això, pensem que s’ha de crear un carril bus o carril d’alta ocupació amb prioritat de pas entre Castellar i Sabadell.

·  Establir dues línies entre Castellar i Sabadell. Una com l’actual, que fa funcions de bus urbà enllaçant dues poblacions, i una altra de connexió ràpida amb la xarxa de transports públics de Catalunya.

·  Millorar l’eix est-oest (Sentmenat-Terrassa).

·  Seguir potenciant l’ús compartit del vehicle i d’aparcaments.

 

URBANISME I HABITATGE

L´ALTRAVEU vol replantejar el disseny urbanístic i arquitectònic del poble per potenciar la seva bellesa paisatgística. Per a això, s’han d’establir normes de paisatge urbà, prestant especial atenció a la conservació urbanística del centre històric i casc antic. Apostem per la solidaritat urbana, que significa la creació d'un parc important d'habitatges socials.

L’ALTRAVEU proposa:

·  Fer un disseny de Castellar tenint en compte les necessitats dels habitants, controlant el creixement urbanístic i industrial, evitant la concentració d´activitats contaminants.

·  No incrementar el sòl urbanitzable ni requalificar-ne més.

·  No vendre sòl públic per a interessos privats.

·  Impulsar la creació d'una gestora municipal dedicada a la promoció d'habitatge social, ja sigui de nova construcció com ja existent.

·  Dinamitzar la borsa municipal de lloguer social, ajudant als propietaris d’habitatges buits a rehabilitar-los per llogar-los a preus assequibles.

·  Impulsar la masoveria urbana.

·  Facilitar la rehabilitació i recuperació de façanes d’interès del casc antic.

·  Confeccionar un catàleg municipal de béns immobles i d’àrees d’interès patrimonial/arqueològic, per preservar-los de les intervencions urbanístiques.

·  Voreres més amples i segures, la supressió total de barreres arquitectòniques i millores en la eficiència del clavegueram i en la il·luminació pública.

·  Crear més dipòsits d’escombraries ocults.

 

EL BENESTAR

 

BENESTAR SOCIAL

El benestar dels i de les ciutadanes de Castellar ha de ser una prioritat per a qualsevol actuació municipal ja que, des de la proximitat, és com millor es poden atendre les necessitats socials. Una especial atenció ha de recaure sobre les persones més desafavorides de la nostra població. L’ALTRAVEU vol que el benestar social sigui, a partir d’ara, una prioritat en l’agenda política de Castellar.

L’ALTRAVEU  proposa:

·  L’elaboració d’un pla integral per a la inclusió social. Cal fer un diagnòstic de la situació actual per tal de detectar les necessitats dels col·lectius exclosos o vulnerables del municipi. A partir de l’estudi, i, en col·laboració amb les entitats que treballen amb aquests col·lectius, es dissenyaran i s´aplicaran mesures integradores tot treballant transversalment, tant entre diferents regidories com amb les entitats i altres administracions.

·  Posar en marxa experiències de mediació comunitària. El recurs a noves formes de resolució de conflictes ha de ser una prioritat en el desenvolupament de les polítiques socials i polítiques de seguretat.

·  Volem augmentar l'oferta de places públiques en residències i centres de dia per gent gran. Cal impulsar l'atenció a domicili i mesures de suport per a famílies que tenen cura de persones grans i depenents. Castellar ha de ser un municipi pioner en el desenvolupament de la Llei de Dependència. Cal desenvolupar el transport adaptat interurbà per poder realitzar els desplaçaments necessaris al centre de dia o al CAP.

·  L'augment del nombre d'habitants del poble, així com la diversificació de les necessitats sanitàries, han de portar a un replantejament de la situació actual per tal d’evitar la disfunció entre els serveis sanitaris prestats i les necessitats de la població de Castellar. Volem impulsar una anàlisi sobre quines especialitats mèdiques podrien disminuir la dependència de l'hospital de Sabadell. La construcció d’un nou CAP s’ha de plantejar en aquesta línia.

·  Garantir, en la mesura que sigui possible, que tots els habitants de Castellar puguin viure en igualtat de drets civils, socials i polítics, independentment del seu origen geogràfic i de la seva situació legal com a persones estrangeres.

 

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

L’Ajuntament destina aproximadament un 0,7% dels impostos recaptats a projectes de cooperació. L’ALTRAVEU considera molt important el finançament de projectes destinats a cooperació, no tan sols perquè volem ser solidaris amb el progrés dels menys afavorits, sinó perquè el coneixement d’altres realitats ens fa ser més respectuosos i créixer com a persones i com a poble. L’ALTRAVEU proposa:

·  Incrementar fins a un 1%, durant la legislatura, el que destinem les/els castellarenques/cs a finançar projectes de cooperació al desenvolupament.

·  Ens comprometem a difondre i explicar els projectes que financem en àmbits més amplis.

 

CONVIVÈNCIA

Desgraciadament, els insults, les vexacions, les pintades i les agressions de caràcter feixista i xenòfob han passat a formar part de la història recent de la nostra vila.

Per fer front a aquesta situació L’ALTRAVEU proposa:

·  Protocols d'actuació  clars i operatius de cadascun dels departaments de l'ajuntament implicats. 

·  Publicació i difusió d'un fullet informatiu a tota la ciutadania, amb informació i pautes clares a seguir en cas de ser víctima o tenir coneixement de qualsevol agressió.

·  Atenció immediata i efectiva a les víctimes: atenció psicològica, social i jurídica des del primer moment de l'agressió.

·  Presentació de l'Ajuntament com a acusació particular en tots els casos de violència feixista, racista o xenòfoba. 

·  Nous recursos dedicats prioritàriament a coordinar tota la xarxa social per a possibilitar una major eficàcia en la detecció, tractament i seguiment dels casos. 

·  Suport als centres educatius i  a les entitats del poble que treballen amb infants, adolescents i joves per tal d'actuar preventivament en la detecció de casos de violència.

 

INFÀNCIA

L’ALTRAVEU considera que tot infant és un subjecte de dret en igualtat de condicions a resta de ciutadania. Tal i com estableix la Convenció sobre els Drets de l’infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York el 20 de novembre de 1.989 i ratificada per la majoria de governs del món, considerem infant a tot ésser humà menor de 18 anys i reconeixem i ens impliquem en la defensa del seu interès superior per sobre de qualsevol altre interès.

Per garantir aquests drets de plena ciutadania i el seu interès superior, L’ALTRAVEU proposa:

· L’elaboració d’un pla integral d’infància amb la participació real de tots els sectors del municipi implicats, directament o indirectament en l’atenció a la infància, inclosos els propis infants. Aquest pla integral hauria de recollir i temporalitzar totes aquelles mesures que  es creguin necessàries per garantir al conjunt de la població infantil de Castellar el que anomenem “les cinc pes”: Prevenció, Promoció, Provisió, Protecció i Participació en tots i cadascun dels àmbits de la seva vida (personal, social, educatiu, cultural,  de lleure, esportiu,  laboral, de salut, etc). En els casos on la competència sigui d’altres administracions, el nostre compromís és l’exigència del compliment de la seva responsabilitat.

· Prevenció: Avançar-nos a les necessitats; desenvolupar polítiques, mesures i serveis específics orientats a la prevenció de situacions de risc.

· Promoció: Millorar la qualitat de vida, facilitar el creixement, l’aprenentatge i la cultura de la pau i la solidaritat.

· Provisió: Mobilitzar recursos i crear serveis per donar respostes a les necessitats (places escolars i de llar d’infants suficients).

· Protecció: Prioritat d’intervenció en els casos de maltractament, desprotecció o risc.

· Participació: Crear plataformes de participació dels infants.

 

EL DINAMISME SOCIAL

 

PARTICIPACIÓ

Castellar és un poble amb un teixit social molt ric i amb una gran vitalitat i vida social. No obstant, la participació política sembla haver quedat relegada a l’acció dels gestors professionals de la cosa pública. La política municipal s’ha allunyat de la ciutadania, del carrer, per tancar-se als despatxos de l’ajuntament i de les seus dels partits. Paradoxalment, en la política municipal castellarenca han proliferat mecanismes de participació ciutadana, que s’han caracteritzat per la seva ineficàcia. L’ALTRAVEU proposa:

·  Augmentar la participació ciutadana de forma directa i quotidiana en les decisions que afectaran el futur del nostre poble. Ens comprometem a impulsar consultes vinculants en aquelles qüestions fonamentals pel futur de Castellar.

·  Facilitar l’autoorganització social i l’accés a l’ús d’infraestructures municipals, així com facilitar l’organització d’actes.

·  Establir criteris clars, transparents i públics per l’accés a subvencions i a la utilització d’infraestructures i serveis municipals per part de totes les entitats, socials, culturals i esportives.

·  Els mitjans de comunicació han de servir per afavorir
la informació, el debat i la crítica. Posarem fi a la propaganda institucional amb finalitats partidistes.

 

CULTURA

Castellar és un municipi amb gran teixit associatiu, molt vinculat a la cultura. És important que l’administració municipal estableixi convenis i complicitats per tal d’assegurar que moltes de les reeixides iniciatives de les entitats és es mantinguin.  Cal també, donar resposta a aquelles mancances que es detecten i no tenen resposta des del propi teixit social.

Per això, L’ALTRAVEU proposa:

·  Un major i millor aprofitament dels equipaments culturals que hi ha al municipi.

·  Millorar i reformar el Casal d’Entitats perquè tingui unes condicions adequades.

·  La Torre Balada, actual seu de l’Escola Municipal de Música ha de ser repensada, ja que no reuneix en aquests moments els requisits mínims perquè pugui acomplir aquesta funció.

·  Adequació definitiva de la Sala de Butxaca de l’Ateneu, perquè tingui tots els requisits per poder-hi fer assajos i espectacles.

·  Creació de un nou punt bibliotecari al municipi que supleixi les mancances de lloc i espai que té l’actual Biblioteca Municipal Antoni Tort

·  Donar una major empenta, projecció i difusió a l´ important Fons de la Deportació que es conserva a l’Arxiu Municipal de Història, ja que és excepcional i singularitza molt Castellar del Vallès.

·  Adequació del jaciment de Castellar Vell per tal de convertir-lo en punt d’interès dels visitants del municipi.

·  Fer un inventari i restaurar, si s’escau, part del patrimoni dispers al llarg del terme municipal, dels usos tradicionals del bosc i l’agricultura: pous de glaç, de pega, de calç, d’obra i barraques de vinya.

·  Crear un VIVER d’ ENTITATS I ASSOCIACIONS culturals.

 

JOVENTUT

Degut a l’enorme creixement de la població, Castellar també ha augmentat considerablement la seva població jove. A més de la manca d’espais per a trobar-se, reunir-se, realitzar activitats, relacionar-se, tenim un problema greu de manca de participació i implicació del jovent en la vida associativa del poble. L’ALTRAVEU proposa:

·  Crear un Consell de Joves d’estructura sòlida, on joves, tècnics i polítics es plantegin donar respostes idònies a les diferents necessitats, treballant de forma transversal amb tots els agents implicats.

·  Millorar i augmentar el Punt d’informació, el Casal de Joves i la regidoria.

·  Habilitar espais específics per a joves, que haurien de servir per dinamitzar i potenciar que el Casal de Joves sigui un referent de la joventut castellarenca.

·  Facilitar al màxim l’autogestió del temps de lleure dels joves.

Augmentar l’oferta d’oci al poble sobretot els caps de setmana, per tal fomentar nous hàbits i noves formes d’entreteniment. Implicar els joves perquè facin propostes i participin en l’organitzacions d’actes.

 

ESPORTS

La pràctica de les activitats esportives representen una part molt important de la societat actual, fruit del benestar, de l’educació i de la salut. És per aquest motiu que proposem una implicació total per tal que a Castellar augmenti la pràctica esportiva a totes les edats i en tots tipus d’esports. I és per això que l’ALTRAVEU proposa :

·  Promocionar l’esport escolar. 

·  Vetllar perquè en les activitats esportives dirigides als infants els aspectes competitius no vagin en detriment de la prevalència de la funció educativa i cívica.

·  Promoure que totes les entitats esportives tinguin com a objectiu prioritari el respecte mutu entre adversaris i s’evitin els comportaments incívics.

·  Planificar de forma coherent la utilització de les instal·lacions esportives municipals, de manera que puguin encabir-hi el màxim d’activitats esportives.

·  Promocionar l’esport a la tercera edat per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans més grans.

·  Donar el suport necessari als clubs esportius o entitats que es dediquin a promoure activitats esportives, per tal que a Castellar augmenti la pràctica de l’esport a totes les edats i a tots els nivells.

 

L’ADMINISTRACIÓ

 

ADMINISTRACIÓ-HISENDA

L’eix vertebral d´una bona gestió municipal és buscar l’equilibri entre ingressos i despeses, amb una política d’inversions coherent amb les necessitats reals encaminades al benestar dels ciutadans.

Es per això que L’ALTRAVEU proposa :

·  Un control permanent i detallat de despeses i subvencions per conceptes, partides i grups.

·  Publicar periòdicament l’evolució de l’economia municipal per tal de donar una informació clara i transparent.

·  Vetllar perquè la contractació d’empreses i personal sigui escrupolosament transparent.

·  Impulsar que es prenguin mesures legislatives per abolir els impostos d’origen “feudal” que encara es cobren en el nostre municipi (censos reals) i donar suport jurídic a les persones afectades.

 

GOVERNACIÓ

L’Ajuntament ha de ser un ens obert i participatiu i, per tant, l’atenció i el diàleg entre l’administració i el ciutadà ha de ser una prioritat.

Per això L’ALTRAVEU proposa :

·  Que es resolguin problemes i s’atenguin els suggeriments.

·  Que es contestin totes les instàncies.

·  Que hi hagi formació continuada del personal .

·  Que es compleixin les ordenances municipals, modificant les que calguin i proposant-ne de noves.

·  Que es vetlli per la seguretat dels ciutadans, que es desenvolupin mecanismes de control de l’actuació de la policia local per fer que sigui més eficaç i propera al ciutadà. Volem impulsar l’establiment d’un codi ètic per a la policia local.

·  Que es col·labori en la protecció i la defensa forestal complint les mesures contra incendis.

·  Que es treballi amb sistemes operatius informàtics de programació lliure a tota la xarxa interna d’ordinadors de l’ajuntament per tal d’estalviar llicències i fomentar-ne l’ús.

·  Que hi hagi espais wi-fi en instal·lacions municipals.

·  Que s´aprofundeixi en totes les gestions i tràmits que es poden fer a través de la xarxa.