Casal d'Entitats al Carrer Major
Can Barba i El Molí d'en Busquets
Magatzem equipament urbà
Carretera de Sabadell
 
Riu Ripoll
 
Parc de Colobrers
 
Carrer Església
 
Cases, grues...
 
Feixisme
 
Zona industrial
 
Varies fotos de Castellar
 
Tapas perilloses, mobiliari urbà i altres